Regulamin świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług

Warunki ogólne

1. Zleceniobiorca zawierając ze Zleceniodawcą umowę, wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszych ogólnych warunków przewozu (dalej OWP).

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich regulacji dotyczących delegowania pracowników i płacy minimalnej obowiązujących w krajach, w których wykonuje usługi świadczone na rzecz Zleceniodawcy, w szczególności austriackich, belgijskich, francuskich, holenderskich, luksemburskich, niemieckich, węgierskich i włoskich.

Wymogi dla pojazdu i kierowcy

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC pojazdu oraz OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących rodzaju towaru (mienia) przyjmowanego do przewozu, a także brak wyłączeń dotyczących zakresu terytorialnego, na którym mają być wykonywane przewozy (w tym kabotażu, jeśli zlecenie go dotyczy), oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą każdorazowo wartości mienia przyjmowanego do przewozu nie niższą niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR, a w przypadku przewozu kabotażowego w przepisach obowiązujących w kraju, w którym przewóz jest wykonywany, z zastrzeżeniem, że w każdym wypadku suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 150.000 EUR.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym transportu międzynarodowego, jeśli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu, iż Zleceniobiorca jest uprawnionym przewoźnikiem.

Wymogi dla Zleceniobiorcy

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest podstawić samochód odpowiedni do transportu towaru określonego w zleceniu (dotyczy to w szczególności przewozów ponadgabarytowych), szczelny, czysty na zewnątrz i wewnątrz komory ładunkowej, która musi być wolna od obcych zapachów. W przypadku niespełnienia tego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia auta zastępczego na swój koszt.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania na wyposażeniu:

  1. samochodu chłodni minimum czterech tyczek rozporowych
  2. w przypadku plandeki minimum 6 szt. pasów zabezpieczających w przypadku pojazdów do 3,5 t DMC)i 25 pasów w przypadku pojazdów powyżej 3,5 tDMC (min. 500daN),
  3. kompletu mat antypoślizgowych 8mm na całą powierzchnię ładunkową,
  4. narożniki, kątowniki
  5. linkę celną, plombę
  6. cztery kłonice oraz łańcuchy do mocowania zwojów stali w przypadku naczepy typu Coilmulde

z zastrzeżeniem, że wszelkie środki zabezpieczające ładunek powinny posiadać atest i spełniać normy bezpieczeństwa. W przypadku braku odpowiednich środków na załadunku Zleceniobiorca może zostać obciążony kosztami zakupu brakujących środków.

7. W przypadku przewozu elektroniki, wyrobów tytoniowych, opon i części samochodowych, farmaceutycznych, artykułów żywnościowych wymagających stałej temperatury, towarów niebezpiecznych, pojazdów samochodowych bądź alkoholi wysokoprocentowych środek transportu powinien być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS z opcją monitorowania przez stację monitorową.

8. W przypadku gdy z danych zawartych w zleceniu wynika lub też gdy Zleceniobiorca przy dochowaniu należytej staranności mógłby to samodzielnie ustalić, iż do wykonania przewozu konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie przewozu ponadnormatywnego, Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania tego zezwolenia na własny koszt, chyba że co innego wynika z treści zlecenia.

9. Niezależnie od ilości kierowców wskazanych w zleceniu Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić taką obsadę pojazdu, który ma wykonać przewóz, by możliwe było dotarcie przesyłki do odbiorcy w wyznaczonym czasie zgodnie z regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Przewozy kabotażowe

10. W przypadku przewozu kabotażowego Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wymogów co do terminów i innych wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 w zakresie możliwości wykonywania przewozu kabotażowego oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. W przypadku gdyby okazało się, że pojazd wskazany w zleceniu przewozu kabotażowego nie jest w stanie wykonać przewozu z uwagi na regulacje w/w rozporządzenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przewozu innym pojazdem.

11. W przypadku przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji Zleceniobiorcy za szkodę w przesyłce lub opóźnienie ograniczona jest do następujących kwot (z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie):
1. w Niemczech:

• do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce
• do trzykrotności przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki

2. we Francji
• do 20 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie poniżej 3 t
• do 12 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie co najmniej 3 t
• do wysokości przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki

Oświadczenia Zleceniobiorcy

12. Przez przyjęcie zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, że:

13. przestrzega przepisów, o których mowa w pkt 2 oraz upoważnia Zleceniodawcę do kontrolowania przez Zleceniobiorcę prawdziwości tego oświadczenia, w szczególności poprzez żądanie dostarczenia stosownych informacji i dokumentów.

14. posiada stosowne ubezpieczenie zgodne z warunkami określonymi w pkt 3, a także upoważnia Zleceniodawcę do kontaktów w swoim imieniu z ubezpieczycielem, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, w szczególności w zakresie potwierdzenia danych przedstawionych przez Zleceniobiorcę

15. posiada doświadczenie w świadczeniu usług przewozu analogicznych do tych, które zostały mu zlecone.

16. dysponuje pojazdami odpowiednimi do realizacji zlecenia.

17. dysponuje kierowcami posiadającymi uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zleconego mu przez Zleceniodawcę przewozu.

18. przestrzega wymogów w przedmiocie zasad wykonywania przewozów kabotażowych, w szczególności ma możliwość wykonania zleconego mu przewozu kabotażowego oraz posiada stosowne ubezpieczenie kabotażowe

19. ma świadomość, że wszelkie dane związane z przewozem takie jak: dane nadawcy, odbiorcy, kontrahenta Zleceniodawcy, trasy, stawki frachtu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy

20. zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z treści art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a które przysługują mu wobec Zleceniodawcy z tytułu zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia każdej umowy, do której mają zastosowanie niniejsze OWP

Dokumentacja Zleceniobiorcy

13. Zleceniobiorca niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, jest przekazać Zleceniodawcy następujące dokumenty:

1. polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub umowę ubezpieczenia;

2. ogólne warunki ubezpieczenia
3. pisemne zaświadczenie zakładu ubezpieczeń o ważności polisy nie starsze niż

14 dni od dnia wystawienia (dotyczy pierwszego zlecenia otrzymanego od Zleceniodawcy w okresie obowiązywania danej polisy),

4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z
KRS;
5. decyzję o nadaniu numeru NIP;
6. decyzję o nadaniu numeru REGON;
7. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w przypadku zlecenia na transport krajowy)

8. licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego (w przypadku zlecenia na transport międzynarodowy)

9. dane pojazdu, przy pomocy którego wykonany będzie przewóz obejmujące jego numery rejestracyjne

10. dane kierowcy bądź kierowców, którzy wykonywać będą przewóz obejmujące imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego

11. kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do właściwych organów faktu delegowania kierowcy lub kierowców, którzy będą realizować dany przewóz (w przypadku wykonania przewozu, do którego zastosowanie mają francuskie przepisy o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników)

pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania.

14. W przypadku skorzystania przez Zleceniobiorcę z usług podwykonawcy, zobowiązany jest on w dniu zawarcia umowy z podwykonawcą przekazać Zleceniodawcy dokumenty wymienione w pkt 13 dotyczące podwykonawcy odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania.

15. Brak realizacji przez Zleceniobiorcę obowiązków przewidzianych w pkt 13 lit. j i k nie ma wpływu na jego obowiązek przestrzegania przez Zleceniobiorcę postanowień pkt 9.

Przestoje

16. Zleceniodawca zastrzega, iż pierwsze 24 godziny postoju na załadunek i osobno na rozładunek (48 godziny w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw), a także postój w soboty, niedziele oraz święta przy załadunku i rozładunku są wolne od opłat postojowych. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych. W pozostałym zakresie Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w kwocie 100 euro za każde rozpoczęte 24 h przestoju. Czas wykonania przewozu uwzględnia przestoje, o których mowa powyżej, a brak odebrania przesyłki przez odbiorcę przed upływem tego czasu nie jest uważany za przeszkodę w wydaniu przesyłki.

17. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować postój i jego czas podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych kartą postojową potwierdzoną odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę. Podstawą naliczenia opłat postojowych może być wyłącznie karta postojowa potwierdzona przez nadawcę lub odbiorcę. Opłaty przysługują Zleceniobiorcy wyłącznie w sytuacji informowania Zleceniodawcy o zaistniałym opóźnieniu w załadunku lub rozładunku w momencie jego wystąpienia.

Ogólne zasady wykonywania przewozów

18. Zleceniobiorcę obowiązuje całkowity zakaz przeładunków lub doładunków bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności.

19. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulacji celnych, w szczególności w zakresie obowiązku dokonania odprawy celnej w przypadku przekraczania granicy celnej, właściwego wykonania procedur celnych i ich właściwej dokumentacji niezależnie od tego, czy taki obowiązek wskazano w zleceniu czy nie.

20. W przypadku przewozów do Wielkiej Brytanii i Irlandii Zleceniobiorca zobowiązany jest do opracowania i przestrzegania procedur ochrony ładunku przed wtargnięciem osób trzecich do przestrzeni ładunkowej, a także przed przemytem towarów.

21. Zleceniobiorca zobowiązany jest upewnić się w miejscu :
1. jaki rodzaj towaru będzie przedmiotem przewozu

2. czy przewóz towaru podlega regulacjom ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego, w szczególności biorąc pod uwagę charakter przewożonego towaru

3. czy transport, który ma zostać wykonany przez terytorium Niemiec, nie zawiera kawy

4. czy przesyłka, którą ma przewieźć, nie stanowi odpadu, do którego przewozu konieczne jest posiadanie stosownego zezwolenia lub którego przewóz jest niedopuszczalny

5. czy przesyłka, którą ma przewieźć, nie stanowi towaru akcyzowego, a jej przewóz podlega regulacjom związanym z procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

22. W przypadku stwierdzenia, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 21 lit. b-e Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie

Zleceniodawcy i oczekiwania na stosowne instrukcje, a nadto przestrzegania obowiązków wynikających ze stosownych przepisów w przypadku otrzymania instrukcji kontynuowania przewozu.

23. W przypadku przewozów w temperaturze kontrolowanej Zleceniobiorca zobowiązany jest:

• posiadać ważne i aktualne świadectwo ATP, jeśli jest to wymagane stosownymi przepisami

• wykorzystać do przewozu środek transportu wyposażony w sprawny technicznie agregat chłodniczy wymagany przepisami świadectwa ATP i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem;

• przed rozpoczęciem załadunku oraz przewozu upewnić się, iż agregat nie jest zużyty, był należycie konserwowany oraz posiada wystarczającą ilość energii zasilającej;

• przed rozpoczęciem załadunku uzyskać i utrzymywać temperaturę, w jakiej przewóz ma zostać wykonany;

• nie wyłączać silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego uzależniona jest od pracy silnika;

• podłączyć agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu;

• monitorować temperaturę przez cały czas trwania przewozu;
• przedstawić na żądanie Zleceniodawcy wydruk dokumentujący wysokość temperatury w naczepie w trakcie transportu; wydruk z termografu musi być w formie cyfrowej zawierającej: datę, godzinę, temperaturę transportu, częstotliwość zapisu nie może być mniejsza niż co 30 min.; wydruk ten winien być przechowywany łącznie z wydrukiem/ tarczkami tachografu przez co najmniej rok.

Obowiązki związane z załadunkiem przesyłki

24. Zleceniobiorca zobowiązany jest do terminowego podstawienia pojazdu pod załadunek.

25. W miejscu załadunku kierowca musi pobrać dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia, w szczególności list przewozowy, Lieferschein, Delivery note, dokument WZ, faktury związane z załadunkiem, atesty, specyfikacje towaru, przyjęcie towaru, dokument T-1 lub T-2, EX, EUR itp.

26. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność listu przewozowego z otrzymanym zleceniem, w szczególności w zakresie adresu i osoby odbiorcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zleceniobiorca powinien wstrzymać się z rozpoczęciem przewozu i niezwłocznie skontaktować się ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.

27. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, by w liście przewozowym znalazły się zarówno dane Zleceniodawcy jako przewoźnika głównego, jak i dane Zleceniobiorcy oraz ewentualnie jego podwykonawcy jako kolejnych przewoźników, potwierdzenie przyjęcia przesyłki do przewozu oraz dane pojazdu, którym wykonywany jest przewóz ze wskazaniem jego numerów rejestracyjnych, dane kierowcy bądź kierowców wykonujących przewóz ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów dowodów osobistych, a także – jeśli nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków zlecenia – kwota frachtu brutto przysługującego Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przewozu w polu nieopłaconych należności przewoźnika.

28. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją, w szczególności w zakresie ilości, wagi, cech i numerów towaru, a także jego stan, stan jego opakowania i stan przygotowania przesyłki do przewozu, w szczególności temperaturę towaru, jeśli przewóz ma nastąpić w temperaturze kontrolowanej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zastrzeżeń przez załadowcę w treści listu przewozowego.

29. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość dokonanego przez załadowcę załadunku oraz rozmieszczenia towaru oraz w razie potrzeby zabezpieczyć go na czas transportu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do prawidłowości załadunku i rozmieszczenia towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zastrzeżeń przez załadowcę w treści listu przewozowego. Zleceniobiorca na zasadzie ryzyka odpowiada za prawidłowość rozmieszczenia towaru oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.

30. Kierowca zobowiązany jest do:

1. posiadania i używania na załadunku oraz rozładunku obuwia ochronnego oraz kamizelki odblaskowej, a także innych środków ochrony osobistej (fartuch,
czepek, rękawiczki jednorazowe, nakładki na obuwie) oraz chusteczek do dezynfekcji rąk,

2. przestrzegania przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących zachowania się na terenie zakładów nadawcy i odbiorcy towaru,

3. kulturalnego i profesjonalnego zachowania zarówno na miejscach załadunku i rozładunku jak i w bezpośrednich okolicach tych miejsc

31. W przypadku braku możliwości dokonania oceny zgodności towaru z dokumentacją, jej stanu, stanu jej opakowania, stanu przygotowania przesyłki do przewozu lub prawidłowości dokonanego przez załadowcę załadunku Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie może ocenić tylko ilości sztuk przesyłki, uprawniony jest do rozpoczęcia przewozu po wpisaniu stosownego zastrzeżenia potwierdzonego przez przedstawiciela załadowcy do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego.

32. W przypadku gdy załadowca uniemożliwia Zleceniobiorcy dokonanie wpisów w listach przewozowych, o których mowa w pkt. 27-29 i 31 lub też nie potwierdza ich przyjęcia w treści listu przewozowego, Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.

33. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w załadunku. Powyższy zapis nie oznacza zakazu uczestniczenia w załadunku w charakterze obserwatora.

Bezpieczeństwo przewozu

34. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać przewozu wyłącznie po drogach klasy międzynarodowej i krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo) z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca załadunku i rozładunku i sytuacji, gdy nie ma możliwości poruszania się tymi drogami, w szczególności ze względu na objazdy lub blokady dróg ustalone przez policję lub inne służby porządkowe (np. z powodu wypadku drogowego, innego zagrożenia lub siły wyższej).

35. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem.

36. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 37-39 Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać postojów wyłącznie na parkingu strzeżonym. Ciężar dowodu okoliczności wymienionych w pkt 37-39 spoczywa na Zleceniobiorcy.

37. Poza parkingiem strzeżonym dopuszcza się wyłącznie postój wynikający z:

1. przepisów prawa (czas pracy kierowcy, oczekiwania na odprawę celną, graniczną, promową, zarządzenia administracji publicznej, zakaz poruszania się samochodów ciężarowych w określonym czasie)

2. awarii środka transportu uniemożliwiającej bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowanie przewozu,

3. wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu, lub udzieleniu pomocy ofiarom wypadku drogowego,

4. niezbędnego tankowania paliwa, innych płynów eksploatacyjnych na stacji paliw i/lub wykonania przez kierowcę środka transportu czynności niezbędnych do prawidłowego dalszego wykonywania przewozu w tym
korzystania z WC, toalety i innych czynności związanych z zachowaniem higieny osobistej

5. dokonywania formalności celnych lub związanych z przejazdem drogą płatną, promem lub pociągiem

6. decyzji policji lub innych upoważnionych służb publicznych
7. oczekiwania na załadunek lub rozładunek
8. nagłego zachorowania kierowcy

9. nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, uniemożliwiającego dalsze, bezpieczne kontynuowanie przewozu

38. W przypadku postoju środka transportowego wynikającego z przepisów prawa oraz sytuacji określonych w pkt 37 lit. d, musi mieć on miejsce na parkingu przystosowanym do postoju środka transportu:

1. zlokalizowanym w obrębie miejsca obsługi podróżnych itp. stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji, przy terminalu celnym/granicznym, parkingu położonym bezpośrednio przy drodze krajowej, autostradzie lub drodze ekspresowej na trasie przewozu,

2. wskazanym przez policję lub inne upoważnione służby publiczne
3. w miejscu załadunku lub dostawy

4. w pobliskim sąsiedztwie magazynu odbiorcy jeśli nie istniała możliwość dokonania czynności rozładunkowych

39. Podczas każdego postoju kierowca zobowiązany jest w przypadku opuszczenia pojazdu dosunąć wszystkie szyby, dokładnie go zamknąć na wszystkie zamki fabryczne i uruchomić wszystkie zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, alarm, immobiliser itp., a także zabrać ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe. Pozostawienie przez kierowcę środka transportu wraz z ładunkiem na czas dłuższy niż 60 minut jest dozwolone jedynie w przypadku zaparkowania środka transportu na parkingu strzeżonym

40. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zleceniobiorcy przewiduje bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa przewozu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w umowie ubezpieczenia.

Wydanie przesyłki

41. Przy wydawaniu przesyłki odbiorcy winny być spełnione następujące warunki:

• przesyłka została dostarczona do siedziby firmy lub miejsca zamieszkania odbiorcy wskazane przez nadawcę w liście przewozowym;

• przesyłka została wydana osobie dorosłej znajdującej się pod wskazanym adresem;

• osoba odbierająca pokwitowała odbiór czytelnym podpisem;

• pokwitowanie zostało opatrzone:

• w przypadku gdy adresatem jest osoba fizyczna: numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości odbiorcy, a dowód osobisty lub inny dowód tożsamości został okazany Zleceniobiorcy,
• w przypadku gdy adresatem jest przedsiębiorca / firma: pieczęcią firmową.

42. W przewozach międzynarodowych Zleceniobiorca jest zobowiązany dokonać wspólnego z odbiorcą sprawdzenia przesyłki w rozumieniu art. 30 ust. 2 CMR w momencie wydawania przesyłki odbiorcy.

43. Zleceniobiorca powinien przestrzegać następujących zasad wymiany palet:

1. jeśli w zleceniu nakazano wymianę palet lub innych opakowań, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wymiany zwrotnych palet lub opakowań w miejscu załadunku oraz w miejscu rozładunku w stosunku 1:1 oraz do uzyskania od nadawcy /odbiorcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego kwitu paletowego. Zleceniobiorca ma prawo nie odebrać palet na miejscu rozładunku jedynie uzyskawszy wpis w kwit paletowy: „Palet nie wydano z powodu braku palet na wymianę” lub równoważny w języku obcym. W przeciwnym przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 20 Euro za każdą nierozliczoną paletę lub inne opakowanie.

2. jeśli w zleceniu nie nakazano wymiany palet lub innych opakowań, Zleceniobiorca nie ma prawa zabierania pustych palet lub opakowań z miejsca załadunku lub rozładunku oraz do wpisania do listu przewozowego oraz lieferschein formuły „kein tausch / no exchange”.

44. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w rozładunku. Powyższy zapis nie oznacza zakazu uczestniczenia w rozładunku w charakterze obserwatora.

Komunikacja

45. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt telefoniczny z kierowcą wykonującym przewóz, który powinien posiadać co najmniej sprawny telefon komórkowy umożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości mms.

46. Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek informowania co 12 godzin oraz na każde wezwanie Zleceniodawcy o przybliżonym miejscu położenia ładunku. Za jedno naruszenie powyższego obowiązku uważany będzie każdorazowy brak informacji w momencie, gdy ta powinna być udzielona.

47. W przypadku jakichkolwiek komplikacji podczas wykonywania przewozu lub stwierdzenia, iż wykonanie przewozu zgodnie z jego warunkami nie będzie możliwe, Zleceniobiorca zobowiązany jest skontaktować się w przeciągu maksymalnie 15 minut ze Zleceniodawcą pod numerem telefonu wskazanym na zleceniu przewozowym. Za działania lub zaniechania podjęte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, w tym w szczególności obciążają go wszelkie koszty powstałe w związku z podjętymi działaniami lub zaniechaniami.

48. W razie zajścia wypadku drogowego lub stwierdzenia kradzieży Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić policję i przekazać Zleceniodawcy notatkę policyjną.

49. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich otrzymanych instrukcji dotyczących postępowania z przesyłką w czasie przyjmowania i wykonywania przewozu oraz sposobu zabezpieczenia przesyłki, określonych w otrzymanym zleceniu spedycyjnym lub wynikających ze stosowanych procedur, praktyk lub zwyczajów.
50. Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykonanie wszelkich instrukcji podanych przez Zleceniodawcę w trakcie trwania przewozu i zmiany pierwotnie zawartej umowy przewozu również bez konieczności przedstawienia pierwszego egzemplarza listu przewozowego pod warunkiem, iż są one przekazane w formie dokumentowej z zastrzeżeniem postanowień pkt 50. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania instrukcji przekazanych mu w w/w formie.

51. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonania instrukcji i uwzględnienia zmian umowy przewozu, jeśli wykonanie tych instrukcji nie jest możliwe bądź też przeszkadza w normalnej eksploatacji przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy. Nie będzie uważane za zakłócenie normalnej eksploatacji przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy wykonanie instrukcji w czasie pozwalającym na wykonanie pierwotnie zleconego przewozu z uwzględnieniem postanowień pkt 16.

52. W przypadku gdy konieczność wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnej umowy przewozu nie wynikła z okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalnie do zwiększonej odległości, którą musi pokonać Zleceniobiorca w celu realizacji zlecenia. Wynagrodzenie to jest płatne w terminie przewidzianym dla wynagrodzenia podstawowego. W przypadku gdy w wyniku wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnej umowy przewozu dojdzie do skrócenia odległości, którą musi pokonać

Zleceniobiorca w celu realizacji zlecenia, wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

53. Zdjęcie lub skan listu przewozowego CMR do niniejszego zlecenia niezwłocznie po rozładunku, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, należy przesłać do Zleceniodawcy pod adres cmr@gencopolska.pl, podając dane teleadresowe Zleceniobiorcy i numer niniejszego zlecenia. Naruszenie tego obowiązku upoważnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 10% frachtu brutto.

Dokumentacja przewozowa

54. Termin płatności wynosi 60 dni, o ile umowa nie stanowi inaczej i liczony jest od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów.

55. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury na następujących warunkach:

1. faktura powinna być wystawiona w PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zakończenia usługi, jeśli przewoźne (fracht) ustalono w walucie obcej

2. jeśli ze zlecenia wynika, że przewoźne (fracht) płatne jest w walucie GBP/EUR. Dla celów podatku VAT na fakturze musi być wyliczona kwota w PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zakończenia usługi

3. faktura musi wskazywać numer zlecenia dotyczy

4. faktura powinna być wystawiona w miesiącu zakończenia usługi, chyba, że termin zakończenia usługi przypada na 3 dni przed końcem miesiąca – w takim wypadku może być wystawiona w miesiącu następnym.

Naruszenie któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w niniejszym punkcie upoważnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 10 % frachtu brutto.
56. Faktura za usługę powinna być przesłana listem poleconym w terminie do 14 dni od dnia zakończenia usługi wraz z:

• oryginałem listu przewozowego, zawierający wymagane podpisy lub pieczęcie załadowcy, urzędów celnych, odbiorcy, Zleceniobiorcy oraz innych przewoźników – jeżeli tacy na zasadach niniejszego zlecenia wykonują dane zlecenie – włącznie z numerem rejestracyjnym pojazdu, którym Zleceniobiorca lub wskazani przewoźnicy realizują to zlecenie

• oryginałem podpisanego niniejszego zlecenia;

• dokumentami dotyczące zlecenia, a określone w treści zlecenia (delivery note, wydruk z termografu, dokument T-1);

• oświadczeniem o unikaniu podwójnej

Niedotrzymanie terminu dostarczenia faktury wraz z dokumentami spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 20 % frachtu brutto, jeśli opóźnienie nie przekracza 24 dni albo 40 % frachtu brutto, jeśli opóźnienie przekracza 24 dni.

57. W razie utraty dokumentów związanych z przewozem, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 130% frachtu brutto. Za utratę uważa się nie przedstawienie Zleceniodawcy żądanych dokumentów w terminie 30 od dnia zakończenia przewozu.

58. W przypadku przewozów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w dokumencie CMR wymagane są pieczątki: a także data, podpis oraz pieczątka odbiorcy towaru. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin po rozładunku przesłać Zleceniodawcy za pomocą faxu lub poczty elektronicznej list przewozowy CMR w celu weryfikacji zastosowania prawidłowych pieczątek.

59. W przypadku stosowania w trakcie przewozu procedury celnej, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania wraz z fakturą potwierdzonego przez właściwy Urząd Celny dokumentu potwierdzającego prawidłowe jej zakończenie (np. SAD, EX1,T-1). Brak tych dokumentów nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z obciążeniami nałożonymi na Zleceniodawcę przez urząd celny lub urząd skarbowy bądź inny podmiot.

Podwykonawcy

60. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać zlecenie transportowe osobiście. Zleceniobiorca może podzlecić wykonanie zleconego mu przewozu podmiotowi trzeciemu wyłącznie po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. W szczególności Zleceniobiorca bez uzyskania zgody w w/w formie nie może wystawiać powierzonych mu zleceń na giełdach i aukcjach transportowych. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszego punktu, Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości frachtu brutto.

61. W przypadku podzlecenia wykonania zleconego mu przewozu podmiotowi trzeciemu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyboru takiego podmiotu, który:

62. posiada wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności oraz

63. posiada ubezpieczenie spełniające wymogi określone w pkt. 3.
64. Przy zleceniu przewozu towaru nowemu przewoźnikowi, któremu Zleceniobiorca nie zlecał wcześniej przewozu, Zleceniobiorca jest zobowiązany do sprawdzenia wiarygodności przewoźnika poprzez:

65. telefoniczny kontakt z przewoźnikiem na numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego w jego siedzibie i telefoniczne potwierdzenie złożenia oferty przewozu lub przyjęcia zlecenia, przy czym zaleca się, aby Ubezpieczający samodzielnie ustalił numer telefonu (np. w korzystając z zasobów internetowych) i odnotował nazwisko osoby rozmówcy po zakończeniu rozmowy

66. weryfikację otrzymanych od przewoźnika kopii dokumentów:

• KRS – na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/,

• NIP i Regon – na odpowiednich stronach internetowych np.: Głównego Urzędu

Statystycznego: http://www.stat.gov.pl i/lub CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl i/lub INFOR: http://www.infor.pl/kalkulatory/regonnip.html

• licencji transportowych i/lub zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika – na stronie GITD: http://gitd.gov.pl/botm/index.php

W przypadku podwykonawcy zagranicznego, dokonanie weryfikacji w kraju rejestracji przewoźnika faktycznego, np. za pomocą europejskiego portalu e-sprawiedliwość: https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-pl.do lub europejskiego rejestru VAT: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

1. pisemne lub telefoniczne potwierdzenie w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym przewoźnik zawarł umowę ubezpieczenia OCP, ważności tej polisy, opłacenia składek i zakresu ubezpieczenia odpowiadającego danemu zleceniu, z odnotowaniem numeru telefonu i nazwiska rozmówcy, daty rozmowy oraz imienia i nazwiska osoby potwierdzającej; w przypadku odmowy potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń polisy OCP, Ubezpieczony zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu notatką zawierającą numer telefonu, datę, imię i nazwisko rozmówcy oraz przyczynę odmowy a w przypadku braku możliwości potwierdzenia z innego powodu, notatką zawierającą numer telefonu oraz stosowne uzasadnienie.

63. W przypadku podzlecenia wykonania zleconego mu przewozu podmiotowi trzeciemu,

Zleceniobiorca zobowiązany jest w swojej umowie z podwykonawcą zagwarantować przestrzeganie przez podwykonawcą zapisów OWP, w szczególności w zakresie:

• obowiązku wykonywania przewozów osobiście
• zasad wydawania przesyłki odbiorcom
• zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą z włamaniem
• regulacji postojów środka transportu wraz z ładunkiem

64. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców, kolejnych podwykonawców, a także za wszystkie osoby, które wykonują przewóz zlecony Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. Na powyższą pełną odpowiedzialność nie ma wpływu fakt, czy opisane powyżej osoby są wypłacalne. Zleceniodawca może
kierować do Zleceniobiorcy roszczenia regresowe również w sytuacji, gdy Zleceniobiorca osobiście nie spowodował wystąpienia szkody.

65. W przypadku wystąpienia szkody w przewozie bądź z tytułu opóźnienia, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy kosztami naprawienia szkody od momentu, gdy sam zostanie wezwany do jej wyrównania, również w sytuacji gdy sam jeszcze szkody nie naprawił.

66. W przewozach międzynarodowych Zleceniobiorca przejmując przesyłkę i list przewozowy, czyni to również w imieniu Zleceniodawcy i przystępuje w ten sposób jako przewoźnik sukcesywny w rozumieniu art. 34 Konwencji CMR do pierwotnej umowy przewozu na warunkach wynikających z listu przewozowego, czyniąc to zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Zleceniodawcy. Postanowienia pkt. 64-65 OWP modyfikują regulacje przewidziane w art. 37 Konwencji CMR.

Tajemnica przedsiębiorstwa i nieuczciwa konkurencja

67. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, iż ma świadomość, że wszelkie dane związane z przewozem takie jak: dane nadawcy, odbiorcy, kontrahenta Zleceniodawcy, trasy, stawki frachtu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

Zleceniodawcy.

68. Zleceniobiorca zobowiązuję się zachować w poufności i bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom oraz nie wykorzystywać w celach innych, niż te, które wynikają z niniejszego zlecenia, jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie 3 lat po jej zakończeniu. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 EUR, z zastrzeżenie, iż kara ta nie ma zastosowania do naruszenia obowiązku przewidzianego w pkt 69.

69. Za naruszenie powyższego obowiązku uważane będzie w szczególności składanie ofert bezpośrednio kontrahentom Zleceniodawcy oraz realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy.

70. Za klienta Zleceniodawcy uważany będzie każdy podmiot, u którego odbywa się załadunek bądź rozładunek podczas realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy, każdy podmiot wskazany w liście przewozowym jako nadawca, odbiorca lub przewoźnik podczas realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy, a także każdy podmiot, o którym Zleceniobiorcy wiadomo, iż udzielił zlecenia na przewóz Zleceniodawcy, który następnie powierzono Zleceniobiorcy. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziane w umowie zawartej ze Zleceniodawcą obejmuje również obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego punktu.

71. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 69 uważane będzie również składanie ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy lub realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy przez podmioty powiązane ze Zleceniobiorcą osobowo bądź kapitałowo.

72. Za osobę powiązaną osobowo bądź kapitałowo ze Zleceniobiorcą uważa się:
1. wszelkie podmioty posiadające więcej niż 10 % udziałów w kapitale

Zleceniobiorcy;

2. wszelkie podmioty, w których Zleceniobiorca posiada więcej niż 10 % udziałów;
3. podmioty będące wraz ze Zleceniobiorcą wspólnikami w spółce osobowej;
4. podmioty będące wspólnikami Zleceniobiorcy będącego spółką osobową;
5. członków organów Zleceniobiorcy będącego spółką kapitałową;

6. spółdzielnie i stowarzyszenia, w których Zleceniobiorca jest członkiem założycielem lub członkiem organów

7. wstępnych i zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych do I stopnia Zleceniobiorcy, a także któregokolwiek z podmiotów opisanych powyżej

8. wszelkie podmioty, w których osoby wymienione w lit. e i f posiadają więcej niż 10 % udziałów w kapitale zakładowym w przypadku spółek kapitałowych, w których osoby te są wspólnikami w przypadku spółek osobowych lub w których osoby te są członkami założycielami lub członkami organów

73. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 69 uważane będzie również składanie ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy lub realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy przez podwykonawców Zleceniobiorcy, przy pomocy których wykonywał on przewozy na rzecz Zleceniodawcy z zastrzeżeniem, iż dotyczy to wyłącznie tych klientów Zleceniodawcy, na rzecz których dany podwykonawca wykonywał przewóz w ramach realizacji umowy przewozu zleconej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy.

74. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązku określonego w pkt 69, Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100.000 euro za każde .

75. Zakazane jest rozpowszechnianie przez Zleceniobiorcę nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o Zleceniodawcy i/lub przedsiębiorstwie prowadzonym przez Zleceniodawcę. Wiadomościami, o których mowa powyżej są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o: osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej Zleceniodawcy. Zakaz powyższy dotyczy rozpowszechniania informacji za pomocą wszelkich form komunikacji, w szczególności za pomocą środków masowego przekazu, w tym komunikacji elektronicznej za pomocą stron www, forów internetowych, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych, branżowych serwisów specjalistycznych oraz branżowych giełd transportowych. W wskazanym powyżej zakresie to na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek wykazania prawdziwości swoich twierdzeń.

76. Zakazane jest ujawnianie przez Zleceniobiorcę osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom oraz klientom Zleceniodawcy, nadawcom i odbiorcom przesyłek oraz podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną jakichkolwiek informacji dotyczących stanu rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, w tym wysokości kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, terminów płatności, stanu zadłużenia i innych informacji finansowych, których stroną jest Zleceniodawca.

77. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w pkt 75 i 76, Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10.000 zł za każde naruszenie.

Odpowiedzialność i kary umowne

78. W przypadku zawiadomienia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę lub sąd o wszczęciu postępowania sądowego z udziałem Zleceniodawcy, którego przedmiotem jest prawidłowość wykonania obowiązków związanych z przewozem realizowanym przez Zleceniobiorcę lub odpowiedzialność za szkody wynikłe z tego przewozu,
Zleceniobiorca zobowiązany jest do przystąpienia do takiego postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zleceniodawcy. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 EUR.

79. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które Zleceniodawca poniósł w wyniku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w pkt 19. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich należności, którymi Zleceniodawca został obciążony przez właściwe organy celne a także inne podmioty w związku z naruszeniem obowiązków przez Zleceniobiorcę.

80. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulacji, o których mowa w pkt 2. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich należności, którymi Zleceniodawca został obciążony przez właściwe organy a także inne podmioty w związku z nieprzestrzeganiem regulacji przez Zleceniobiorcę.

81. Zleceniodawcy przysługuje prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości frachtu brutto w przypadku:

1. spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu załadunku
2. niepodstawienia samochodu w miejscu załadunku
3. niewykonania obowiązku przewozu przez Zleceniobiorcą
4. niepodjęcia całości lub części ładunku z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy
5. odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy

6. naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z obowiązków wyrażonych w pkt. 5-10, 13-14, 18-23, 25-37, 39-42, 43 lit b, 44-50 i 58-63 z zastrzeżeniem, że kara może być nałożona odrębnie za każde naruszenie

82. W przypadku spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu rozładunku
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej:

• w przypadku przewozu krajowego w wysokości dwukrotności frachtu brutto;

• w przypadku przewozu kabotażowego w wysokości trzykrotności frachtu brutto;

83. Łączna wysokość kar umownych wynikających z postanowień pkt 81 z tytułu jednego zlecenia nie może przekroczyć dwukrotności frachtu brutto. W przypadku obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną z tytułu kilku naruszeń, Zleceniodawca nie ma obowiązku wskazywania, w jakiej proporcji kary z tytułu poszczególnych naruszeń składają się na karę, którą został obciążony Zleceniobiorca, a kara jest należna, jeśli nie jest wyższa od sumy wszystkich kar umownych należnych z tytułu poszczególnych naruszeń. W przeciwnym wypadku kara ulega stosownemu obniżeniu.

84. W przypadku obowiązków polegających na czynieniu Zleceniobiorca zobowiązany jest do udowodnienia, że obowiązek został wykonany, a Zleceniodawca jest uprawniony do nałożenia kary umownej w każdym wypadku, gdyż Zleceniobiorca nie przedstawi dowodów na wykonanie obowiązku.

85. W przypadku braku realizacji umowy przez Zleceniodawcę, w szczególności w przypadku braku towaru na załadunku, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowaną szkodę Zleceniobiorcy, przy czym odpowiedzialność ta nie może
przekraczać kwoty 50 euro w przypadku transportu międzynarodowego i 50 zł w przypadku transportu krajowego.

86. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Zleceniobiorcę przewidziany w umowie przewozu pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą oraz OWP jest niezależny od wystąpienia szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

87. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za przestrzeganie obowiązków przewidzianych w umowie przewozu ze Zleceniodawcą oraz niniejszych OWP jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka i jest wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wyłącznej winy Zleceniodawcy.

88. W przypadku obciążenia Zleceniobiorcy jakąkolwiek karą umowną przewidzianą w niniejszych warunkach lub skierowanie do niego jakichkolwiek roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zawartej umowy uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy opłatą administracyjną w wysokości 50

EUR.

89. Strony uznają, że w pojęciu rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy mieszczą się w szczególności takie zachowania jak: nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skorzystanie z podwykonawcy pomimo braku zgody Zleceniodawcy, niesprawdzenie podwykonawcy zgodnie z wymogami niniejszego zlecenia, niezwrócenie się po instrukcje do Zleceniodawcy, niepodjęcie działań mających na celu zmniejszenie szkody, pozostawienie pojazdu bez opieki na parkingu niestrzeżonym, prowadzenie pojazdu przez osoby bez odpowiednich uprawnień, niezweryfikowanie treści listu przewozowego, stanu towaru i jego opakowania, przekazanie towaru osobom nieuprawnionym.

Rozliczenia

90. W przypadku wniesienia przez Zleceniodawcę reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu, termin płatności frachtu ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z ustaleniem rozmiarów i wysokości szkody oraz osoby za nią odpowiedzialnej nie dłużej jednak niż na 120 dni. Zawieszenie dotyczy również frachtów wynikających z innych umów przewozu zrealizowanych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, o ile zastosowanie do nich znalazły niniejsze OWP.

91. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie wszelkich roszczeń Zleceniodawcy wynikających z umowy przewozu z wynagrodzeniem Zleceniobiorcy za wykonane usługi oraz wszelkimi innymi wierzytelnościami jakie Zleceniobiorca ma wobec Zleceniodawcy. W przypadku gdy Zleceniodawcy przysługują w stosunku do Zleceniobiorcy roszczenia wyrażone w walucie obcej, a Zleceniobiorcy przysługują w stosunku do Zleceniodawcy roszczenia w walucie polskiej lub innej walucie obcej, Zleceniodawca również uprawniony jest do złożenia oświadczenia o potrąceniu, a przeliczenie roszczeń Zleceniodawcy na właściwą walutę odbywa się wg kursu średniego NBP z dnia, w którym Zleceniodawca składa oświadczenie o potrąceniu (zanim to oświadczenie zostanie doręczone Zleceniobiorcy)

92. Bez uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Zleceniobiorca nie ma prawa do przeniesienia (cesji) na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zleceniodawcy z tytułu wykonanego przewozu, ani do składania oferty zawarcia takiej umowy.
93. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień pkt. 92, w szczególności w przypadku zgłoszenia wierzytelności do sprzedaży na giełdę wierzytelności, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości frachtu brutto wynikającego z umowy, z której wierzytelność jest bądź ma być przedmiotem cesji. W przypadku zawarcia bądź złożenia oferty zawarcia wierzytelności wynikających z kilku umów, kary umowne ulegają kumulacji.

94. Ustalona w zleceniu kwota jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty związane z przewozem, m.in. zezwolenie na przewóz ładunku ponadgabarytowego, koszt promów, pilotaż, koszty otwarcia EX, koszty odpraw celnych, koszty konwojowanie, etc. Inne roszczenia z tytułu poniesionych opłat nie będą uwzględniane z wyjątkiem uzgodnionych wcześniej ze Zleceniodawcą i na podstawie potwierdzających je oryginałów dokumentów.

Zawarcie umowy i jej zmiana

95. Brak odmowy ze strony Zleceniobiorcy przesłanej w ciągu 30 minut od przesłania mu faxem lub pocztą elektroniczną zlecenia transportowego jest równoznaczne z przyjęciem takiego zlecenia do realizacji na warunkach w nim określonych. Odmowa o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być przesłana faxem lub pocztą elektroniczną na numer/adres wskazany w zleceniu.

96. Za przyjęcie warunków zlecenia uważa się również podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do jego realizacji.

97. Zlecenie może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń – w odniesieniu do niniejszych OWP stosowanie art. 681c. jest wyłączone. Zleceniobiorca nie może przyjąć zlecenia pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

98. W przypadku odesłania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę druku zlecenia przesłanego do Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę z dokonanymi skreśleniami lub zmianami, skreślenia i zmiany będą uważane za nieskuteczne, a oferta za przyjętą bez zastrzeżeń.

99. W przypadku przesłania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę kontroferty w odpowiedzi na ofertę zlecenia przesłaną Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę Zleceniodawca zastrzega, iż taka oferta nie podlega jego milczącej akceptacji, a jej przyjęcie wymaga potwierdzenia w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

100. Treść zlecenia oraz niniejszych OWP stanowi całość uzgodnień w zakresie wzajemnych praw i obowiązków, a wcześniejsza negocjacje w zakresie treści umowy, nie mają żadnego znaczenia prawnego.

101. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie

102.Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Zleceniodawca nie może skorzystać z tego prawa po dokonaniu załadunku towaru na pojazd Zleceniobiorcy.
103. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy bez wzywania do jej wykonania, jeśli Zleceniobiorca oświadczy, że nie wykona umowy na warunkach w niej określonych. Dotyczy to również okresu przed nadejściem terminu podstawienia pojazdu pod załadunek.

104. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy bez wzywania do jej wykonania w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w podstawieniu pojazdu pod załadunek.

105. Zleceniodawca może skorzystać z prawa przewidzianego w pkt 104 również przed nadejściem terminu podstawienia pojazdu pod załadunek, jeśli z okoliczności faktycznych wynika, że Zleceniobiorca nie będzie w stanie terminowi podstawić się pod załadunek.

106. Odstąpienie wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

108. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w przypadku przewozów międzynarodowych dodatkowo Konwencji CMR, zaś w przypadku przewozów kabotażowych przepisy kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowy w odniesieniu do zasad wykonywania umowy przewozu oraz odpowiedzialności przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu.

109. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, nie będzie skutkowała nieważnością całości umowy.

110. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy z uwagi na siedzibę
Zleceniodawcy.

Niniejsze warunki umowy stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym podlegają one ochronie, w szczególności przed kopiowaniem i rozpowszechnianiem, a także wykorzystywaniem na własny użytek bez zgody uprawnionego.

Przetwarzanie danych osobowych

107. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę jako Administratora na następujących zasadach:

• Zleceniodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Zleceniobiorcę przy zawieraniu i realizacji niniejszej umowy w następujących celach: dla celów związanych z wykonywaniem zawartej ze Zleceniobiorcą umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); jeśli będzie to konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej przez Zleceniobiorcę umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora; wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO; w celu marketingu usług własnych Zleceniodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; w celu oferowania nowych zleceń (nowych ładunków) – – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO.

• Podanie danych niezbędnych do realizacji przedmiotowej umowy jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy ze Zleceniobiorcą i może być warunkiem prawidłowego jej wykonania, w przypadku danych podawanych w okresie realizacji zawartej między stronami umowy.

• W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

• Zleceniobiorca ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

• Zleceniobiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO.

• Dane przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wykonywania zawartej między Stronami umowy (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu umowy, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych).

• Przekazując Zleceniodawcy w ramach wykonywania zawartej umowy dane osób trzecich Zleceniobiorca ponosi wobec Administratora oraz wobec tych osób
odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, w szczególności do ich przekazania Zleceniodawcy.

• Zleceniobiorca oświadcza, iż przed przekazaniem danych osobowych, zrealizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia, a których przekazanie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Dotyczy to w szczególności osób, z którymi współpracuje przy wykonywaniu zawartej między Stronami umowy.

• Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy wykonywaniu niniejszej umowy, zleceniodawcom Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora, obsługę księgową oraz organom uprawnionym do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa.